Mladost bl. 156, ent. 2,
1784 Sofia, Bulgaria

16192 Coastal Hwy
Lewes, Sussex
Delaware 19958, USA



ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА ЛИНК-ИН СОЛЮШЪНС ООД


Линк-ин Солюшънс ООД зачита неприкосновеността на личния живот на всеки гражданин на Република България, Европейския съюз или трети страни, който предоставя личните си данни за обработка.
Линк-ин Солюшънс ООД в качеството си на Администратор на лични данни, съблюдава принципи на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, съотносимост на обработката с целите, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението, отчетност, цялостност и поверителност, съгласие на потребителите за обработка на личните данни.
Политиката за защита на личните данни е приложима само за физически лица.
Политиката за защита на личните данни показва начина, по който се събира, използва, разкрива и съхранява информацията и прилаганите мерки за осигуряване на адекватна защита на личните данни.
Политиката за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско законодателство и е съобразена изцяло с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Линк-ин Солюшънс ООД събира и използва лични данни на физически лица във връзка с дейността си – външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки разрешени от закона; посредничество и услуги, спедиторска, транспортна и консултантска дейност, производство на всякакъв вид електронни компоненти, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица.
Лични данни са информация, която се събира и използва за идентифициране на
физически лица, които :
Кандидатстват за работа;
 • Са страна по трудов договор;
 • Са страна по граждански договор;
 • Са страна по договор за професионално обучение;
 • Са клиенти или доставчици;
 • На които се изготвят документи във връзка с минала трудова дейност.

Линк-ин Солюшънс ООД събира, използва и съхранява лични данни след дадено доброволно и информирано „съгласие“ от физическите лица.
Линк-ин Солюшънс ООД събира, използва и съхранява следните лични данни: имена, адрес, телефон, образование, правоспособност и минала трудова дейност, ЕГН и данни за здравословното състояние, съгласно действащото трудово законодателство и изискванията на законодателството за професионално обучение и образование.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В Линк-ин Солюшънс ООД са въведени редица правни, организационни и технически мерки (набор от технологии за сигурност), с цел да се защити личната информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.Мерките са подробно описани във Вътрешни правила за защита на лични данни, които са достъпни при поискване.

ПРЕДОСТАВЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Линк-ин Солюшънс ООД предоставя и разкрива лични данни на
 • публични органи – съгласно действащото законодателство (НАП, НОИ, банки, Дирекция „Инспекция по труда”, Агенция по заетостта, контролни органи, съдебни органи, МВР, органи на местното самоуправление и други).
 • на обработващ лични данни – служители на Линк-ин Солюшънс ООД, занимаващи се сдейности, свързани с обработката на лични данни.

ЦЯЛОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Периодът за съхранение на личната ви информация е съобразен с изискванията на нормативната уредба и Линк-ин Солюшънс ООД гарантира целостта на информацията, необходима за бъдещи периоди.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ДОСТЪП

Физическите лица, предоставили личните си данни за обработка от Линк-ин Солюшънс ООД имат следните права:
 • да допълват или коригират неточни или непълни лични данни;
 • „право на изтриване“ / „право да бъдеш забравен“ – отнася се за случаите, в които се обработват лични данни, за които има съмнение, че се обработват незаконосъобразно или са с отпаднало правно основание. „Право на изтриване“ /„право да бъдеш забравен“ няма абсолютна и безапелационна сила и Линк-ин Солюшънс ООД ще уважи това право на лицата, само след представени безспорни доказателства.
 • ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Линк-ин Солюшънс ООД и физическите лица до неговото решаване.
 • на възражение – по време и на основания, свързани с конкретна ситуация.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни.
Правото на достъп се осъществява с писмено заявление по образец.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Линк-ин Солюшънс ООД има право да актуализира като изменя и/или допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.


За връзка с Линк-ин Солюшънс ООД:


Адрес: Младост, бл. 156, вх. 2, гр. София, България
Телефон: +359 2 494 9796
e-mail: office@linkinstn.com
Website www.linkinstn.com